admitere 2013

începând cu anul universitar 2005-2006, facultatea de litere s-a aliniat politicilor de restructurare a învăţământului românesc, în acord cu procesul bologna, propunând astfel următoarea structură pentru ciclurile de studii universitare şi postuniversitare:

 • 3 ani studii de licenţă + 2 ani studii de masterat + 3 ani studii doctorale.

în acest sens, secţia literatură universală şi comparată propune studenţilor săi un parcurs academic complex, care debutează cu studiile universitare de licenţă şi care poate fi continuat prin studii postuniversitare de masterat în teoria literaturii şi a culturii şi literatură comparată şi de doctorat, în cadrul programului de master şi al şcolii doctorale din facultatea de litere.

câte locuri sunt?

pentru anul universitar 2013-2014, în cadrul domeniului fundamental al ştiinţelor umaniste, domeniul de licenţă limbi şi literaturi: literatură universală şi comparată - limbă şi literatură străină, specializarea literatură universală şi comparată oferă la zi 50 de locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi 40 cu taxă1.

dinamica examenelor de admitere

anul2 număr de locuri număr de candidaţi media maximă media minimă
2004 50 + 103 61 9,31 5,02
2005 50 + 104 475 10 8,11
2006
2007 25 + 505 310 9,27 8,24
2008
2009 436 + 207 309 8,988, respectiv 6,989
2010
2011 5010 + 4011 212 9,91 6,73
2012

cum se desfăşoară concursul de admitere?

admiterea la specializarea literatură universală şi comparată pentru primul ciclu de studii universitare (cu o durată de 3 ani şi finalizat cu examenul de licenţă) se face pe baza unui concurs de dosare, punctajul fiind calculat astfel:

 • pondere 2/3 – nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la bacalaureat
 • pondere 1/3 – media celorlalte probe scrise date la bacalaureat.

de ce acte ai nevoie pentru admitere?

dosarul de admitere trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat
 • copie legalizată după foaia matricolă – absolvenţii care au dat bacalaureatul în sesiunea 2013 vor aduce o adeverinţă de la liceu care atestă calitatea de absolvent, precizând totodată media la bacalaureat, media rezultatelor la limba română în cei patru ani de liceu şi media notelor la prima limbă străină pentru cei patru ani de liceu.
 • certificatul de naştere în copie legalizată
 • certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul)
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie (cu menţiunea apt pentru specializarea literatură universală şi comparată – limbă şi literatură străină)
 • formularul de înscriere completat
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere12 sau, unde este cazul, cerere de scutire13 de la plata taxei
 • fotocopie după buletinul sau cartea de identitate
 • 3 fotografii tip buletin
 • 1 dosar plic
 • formular-tip, primit de la comisia de înscriere în ziua înscrierii
 • candidaţii din republica moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport.

dosarele depuse nu se restituie.
la depunerea dosarului, candidaţii înscrişi la una dintre specializările la care se susţin probe scrise vor primi o legitimaţie de concurs pe baza căreia vor avea acces în sala de examen.
toţi candidaţii, indiferent de forma de concurs, vor primi la înscriere un formular de opţiuni. acesta va fi completat după afişarea clasamentului la proba scrisă / la concursul de dosare şi va fi depus în termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor de către toţi candidaţii care au fost clasificaţi cu o medie mai mare de 5 (inclusiv) şi care doresc să ocupe la facultatea de litere un loc bugetat sau cu taxă.

unde depui dosarul?

dosarul de concurs se depune la facultatea de litere, în str. edgar quinet nr. 5-7, sector 1, bucureşti, conform programului afişat la avizierul oficial al admiterii din holul facultăţii de litere, precum şi pe siteul facultăţii de litere şi pe siteul universităţii din bucureşti.

când este admiterea?

examenul de admitere la specializarea literatură universală şi comparată pentru anul universitar 2013-2014 se desfăşoară în cursul lunii iulie, într-o perioadă corelată cu momentul încheierii examenului de bacalaureat. în cazul neocupării tuturor locurilor, o nouă sesiune de admitere se va organiza în cursul lunii septembrie.

pentru mai multe detalii şi informaţii de ultimă oră despre examenul de admitere îţi recomandăm să urmăreşti avizierul oficial al admiterii din holul facultăţii de litere, precum şi siteul facultăţii de litere.

dacă ai şi alte întrebări?

pentru detalii suplimentare poţi consulta ghidul admiterii 2013 sau poţi lua legătura direct cu secretariatul facultăţii de litere, la numărul 021 313 43 36 .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License