cursuri

unde se ţin cursurile de la luc?

frontonul universităţii

majoritatea cursurilor şi seminarelor se desfăşoară în imobilul din str. edgar quinet, alături de celelalte secţii ale facultăţii de litere.

în plus, unele dintre ateliere şi seminare au loc fie în cadrul principalelor muzee din bucureşti, precum muzeul naţional de artă al româniei sau muzeul naţional de artă contemporană, fie în spaţii mai puţin conveţionale, asemeni celor oferite cu amabilitate de către biblioteca naţională a româniei.

ce cursuri ai la luc?

specializarea literatură universală şi comparată – limbă şi literatură străină oferă o deschidere culturală de substanţă propunând cursuri care surprind unitatea în diversitate a fenomenelor literare şi artistice. studiul literaturii universale şi al literaturii comparate este orientat către cercetarea temelor şi motivelor care corelează literaturile, precum şi a dialogului dintre autori şi operele lor; de asemenea, vizează specificul epocilor culturale, al curentelor şi stilurilor artistice.

planul de învăţământ cuprinde cursuri şi ateliere interesate de relaţiile inter- şi transdisciplinare ale literaturii cu artele, filosofia, mentalităţile, antropologia culturală. această orientare este susţinută de studierea unor discipline ca:

  • introducere în iconologie
  • ekphrastică
  • arhetipologie
  • mituri moderne şi postmoderne
  • direcţii în literatura şi arta contemporană
  • istoria mentalităţilor
  • introducere în antropologia culturală.

studiul literaturii comparate dezvoltă competenţe pentru înţelegerea dimensiunii policulturale a textului literar, pentru explorarea literaturilor lumii, dezvoltă capacitatea de a înţelege şi a accepta valori culturale, estetice, literare diferite, stimulând sensibilitatea estetică.

pentru analiza fenomenului cultural românesc în context european, planul de învăţământ include cursuri de istoria literaturii române care urmăresc în etape sintetice apariţia şi structurarea unui canon literar românesc, începând din secolele XVII-XVIII, precum şi un curs care prezintă tematic principalele opere şi preocupări ale scriitorilor români din secolele XIX şi XX pentru a le proiecta pe fundalul european al epocii respective. studiul literaturii române oferă competenţele necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea profilului şi dinamicii istorice, ideologice, instituţionale şi culturale ale perioadelor, curentelor culturale şi literare, stimulează capacitatea de a distinge specificitatea literară a unui text, de a pune în relaţie autori, opere, structuri tematice, stilistic-retorice, aparţinând unor spaţii şi epoci diferite.

câteva dintre lecturile noastre

cursul de teoria literaturii implică un set de concepte operaţionale, fundamentale pentru înţelegerea literaturii şi a culturii, tehnici de lectură şi metode de interpretare a textelor. studiul acestei discipline dezvoltă capacitatea de a înţelege şi a accepta moduri diferite de interpretare a textului literar, discernământul critic şi teoretic.

cursul de istoria mentalităţilor examinează varietatea viziunilor despre lume dintr-o perspectivă interdisciplinară: noua istorie culturală, studiile culturale, teoriile comunicării.

cursul de introducere în antropologia culturală prezintă evoluţia disciplinei, principalele şcoli şi curente şi aprofundează aspecte particulare cum ar fi: antropologia simbolică, antropologia corpului, antropologia literară etc. studiul acestor discipline dezvoltă competenţe pentru cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor şi conceptelor reprezentative pentru aplicarea perspectivei istoriei mentalităţilor şi antropologiei culturale în interpretarea unor texte literare.

planul de învăţământ este completat de cursuri care vizează cultivarea limbii. cursul de comunicare orală şi scrisă formează competenţe de exprimare corectă şi nuanţată, de adecvare pragmatică şi socio-lingvistică la contextul comunicativ. cursul pune bazele unei culturi lingvistice generale, dezvoltând prin aplicarea practică a unor principii de teorie a textului şi a unor noţiuni de retorică şi argumentare, capacitatea de comunicare, abilităţile de redactare şi expunere orală.

cursul de stilistică urmăreşte să creeze competenţe în domeniul stilisticii funcţionale, al stilisticii oralităţii şi al stilisticii textului literar, dezvoltând capacitatea de diagnosticare stilistică, de recunoaştere a variantelor stilistice culturale, a interferenţelor dintre stiluri, precum şi a „amprentelor stilistice” individuale – ca şi abilitatea de utilizare a registrelor, a diferitelor variante şi maniere stilistice.

studiul unei limbi străine este un instrument absolut necesar specializării şi asigură flexibilitate în orientarea profesională a absolvenţilor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License